Buradasın Ankara Psikolog » Sosyal Fobi » Sosyal Fobide İlaç Tedavisi

Sosyal Fobide İlaç Tedavisi

Yazar: Ankara Psikolog

Sosyal Fobi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Beta Blokerler : Sosyal fobide kullammlarmin özellikle performans anksiyetesinde etkili olabileceği bildirilmiştir. Bazı hallerde anksiyetenin fizyolojik belirtilerinin giderilmesinin sosyal fobi tedavisinde dolaylı katkı sağlayacağı düşünülerek kullanılabilir

Liebowitz ve arkadaşlan tarafından yapılan plasebo kontrollü bir çalışmada 74 sosyal fobi hastasmda atenolal ile fenelzin karşılaştırılmış ve çalışma sonucunda atenolal ‘un ilk haftalardaki etkinliğine karşın 8. hafta sonunda yapılan ölçümlerde plasebodan farkh olmadığı fenelzin ‘in ise etkinliğini devam ettiği gözlenmiştir.

Performans anksiyetesi tedavisinde beta bloker kullanilacaksa anksiyete uyaran ortama girmeden 30 dakika once verilecek tek doz 10-40 mg prapronolol, 50 mg aterolal ya da metaprolal, 40 mg nadolal yeterli olur. Daha once bir test dozunun denenmesi uygundur. Anksiyeteye yol açan ortama girmeden 30 dak. once alman 20-40 mg propranolal ‘ün etkisinin 4-6 saat süreceği, belirgin yarar sağlayabileceği belirtilmektedir.

Beta blokerler sosyal fobinin tedavisinde ancak performans anksiyetesini azaltmada yararhdir. Sosyal kaçınma davranışını azaltmakta ve uzun siireli kullanimda etkinliği görülmemiştir.

Benzodiazepinler : Özellikle yiiksek potansielli benzodiazepinler, örneğin klonozepam, alprazolam gibi yiiksek dozda ve uzun siireli kullanimda etkin bulunmuştur. Bugiine kadar en çok kullanılan ve etkinliği kamtlanmış benzodiazepinler klonozepam ve alprazolamdir.

Lydiand ve arkadaşlan DSM-III ölçütleriyle tanı koydukları 4 sosyal fobik hastayi 5 mg /giin alprazalam ile tedaviye almışlar, ilaç kullanımı süresince belirtilerde orta diizeyde ya da belirgin iyileşme bildirmişlerdir.

Reiter ve arkadaşlan DSM-III-R ölçütleriyle sosyal fobi tanısı olan 11 hastanın 9’unda giinlük 0.75-3 mg / gün klonozepamla klinik olarak belirgin düzelme olduğunu belirtmişlerdir.

Uzun siireli tedavinin gerekliliği ve bağımlılık problemleri, sosyal fobi tedavisinde benzodiazepinlerin kullanimim smirlamaktadir.

Monoamino Oksidaz İnhibitörleri ( MAOI ) : Monoamin oksidaz inhibitörleri ( MAOI) genelleşmiş sosyal fobi tedavisinde olumlu klinik sonuçlar ahnan seçenektir. Fanelzin özellikle; plasebo kontrollü çalışmalarda etkisi denenmiş hastaların yaklaşık 2/3 ‘ü açık ve kontrollü çalışmalarda bu ajanla akut tedavide belirgin klinik tedavi göstermişlerdir.

MAOI ‘lann tedavi planı sırasında kısıtlı kullanımı ve yan etki riskleri mevcuttur. Tedavi sırasında düşük tinamin içeren diyet almalan gerekmektedir ( kesinlikle yenilmemesi gereken tinamin içeren gıdalar; peynir, soya fasulyesi, muz, salam, sosis, karaciğer, tütsülenmiş et, balık ya da protein ürünleri, kırmızı şarap, monosodyum glutomat vs.). Ancak bazı hastalar bu diyeti reddederek MAOI tedavisini kullanmaktadırlar. Hastalar eğer bu diyete uymazlarsa öldürücü hipertansiyon reaksiyonu riski ile karşı karşıyadırlar. Tedavi sırasında karşılaşılan yan etkiler ( 45-90 mg / gün fenelzin ) postüral hipotansiyon, sedasyon, seksüel disfonksiyon ve kilo ahmını içerir. Soğuk alğmlığı ilaçlan gibi sık kullaılan bazı ilaçlar MAOI kullanan hastalarda kontrendikedir .

Liebowitz ve arkadaşlannın DSM-III ölçütleriyle tanı koyduklan 11 hasta ile 60-90 mg / gün fenelzinle açık bir çalışma yapmışlardır. Üç hasta çalışmayı bırakmıştır. Hastalarda düzelme ilaç aldıklan süreyle sınırlı kalmıştır. İlacm kesilmesiyle yineleme oranlan yüksektir .

Monoamin oksidoz A’nm geri dönüşümlü inhibitörleri (RIMA ) sosyal fobi tedavisinde kullanilan ilaçlardan biridir. Sekiz haftalik plasebo kontrollü çalışmada , maklobemid fenelzin karşılaştınlmış ve çalışma sonucunda hem maklobemidin hem de fenelzinin plaseboyla karşılaştınldığmda etkili olduğu bulunmuştur. Maklobemid ve fenelzin arasinda anlamh fark bulunmamıştır. Sekiz haftamn sonunda maklobemidin ortalama dozu 580 mg / gün olmuştur. Maklobemid fenelzinden daha iyi tolere edilmiştir.

Selektif Seratonin Geri Ahm İnhibitörleri ( SSRI): Son yillarda SSR1 de sosyal fobi tedavisinde denenmiştir. Fluoksetinle DSM-III-R ölçütlerine göre sosyal fobi tanısı olan 16 hastayla yapılan açık çalışmada tedaviye 20 mg / gün ‘le başlanmış ve doz klinik yanıta göre 4 haftada bir yükseltilmiştir. Çalışma 13 hastayla sonlanmış ; 10 hasta tedaviye yanıt vermiş, 3 hasta vermemiştir. Sosyal anksiyete ve fobik kaçmma 12. haftada başlangıca göre anlamh biçimde düzelmiştir.

Sosyal fobide çalışılan diğer SSRI sentralindir. DSM-III-R ölçümleriyle sosyal fobi tanısı olan hastaya çift kör, plasebo kontrollii tedavi uygulanmıştır. Sentralinle plaseboya göre anlamh düzelme gözlenmiştir. Sonuçlar sentralin ‘in sosyal fobide etkili olduğunu desteklemektedir.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !